Forskning om Qi Gong

Sedan Biyunmetoden introducerades i Sverige har det gjorts ett flertal projekt, uppsatser, utvärderingar etc som du här finner.

Qigong: Acute affective responses in a group of regular exercisers
Johansson, Mattias (Örebro universitet, Hälsoakademin)
Örebro universitet, Hälsoakademin
Doktorsavhandling. 2009.
Örebro Studies in Sport Sciences, ISSN 1654-7535; 4

Klicka här för abstract och tillgång till avhandlingen

Qigong in Daily Life: Motivation and Intention to Mindful Exercise
Jouper, John (Örebro universitet, Institutionen för idrott och hälsa)
Örebro Studies in Sport Sciences,ISSN 1654-7535;2
Doktorsavhandling. 2009.

Klicka här för abstract och tillgång till avhandlingen

Qigongs inverkan på upplevd stress hos ungdomar.
Ett Pilotprojekt. Forskningsmetodik 0 -20 p
Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten 2006-2007
Ewa Denward Olah, sjukgymnast och arbetar på Smärtrehab Kronoberg, Växjö.

Inom ramen för forskningskursen påbörjades ett samarbete mellan Smärtrehab Kronoberg och en gymnasieskola för att undersöka möjligheten att i ett pilotprojekt arbeta med ungdomar och Fredskraftens qigong. Projektet börjades hösten 2006 och håller på att avslutas och resultaten bearbetas för närvarande och kommer att presenteras i en uppsats till hösten 2007. Preliminärt kan sägas att merparten av ungdomarna uppskattade qigong och avslappning och de menade att det finns behov att få tillgänglighet till sådana metoder under gymnasietiden.

Qigong har stressdämpande effekt
Den har visat sig ha dämpande effekt på stressrelaterade symtom och kan därmed vara ett icke-medikamentellt behandlingsalternativ vid sådana besvär. LÄKARTIDNINGEN nr 24-25, Volym 103, 14-27 juni 2006, sidan 1942-1945. Karin Linder, specialist allmänmedicin, Kurt Svärdsudd, Prof. överläkare inst. Folkhälso- och vårdvetenskap

Läs mera på läkartidningens hemsida

Förbättrad hälsa och välbefinnande
Att regelbunden träning av Biyunmetoden ger förbättrad hälsa och välbefinnande har även visats bland annat i en undersökning på Örebro Universitet som omfattade 253 utövare. Artikeln har publicerats internationellt. Qigong exercise with concentration predicts increased health. – American Journal of Chinese Medicine. 2006; Vol. 34, No.6, 949-957.

John Jouper, Peter Hassmén, Mattias Johansson. – Department of Health Sciences, Örebro University, Department of Psychology, Stockholm University, Sweden

Medicinsk qigong i Lilla Edet — 150 personer har deltagit 70 står på kö Har vi råd att inte fortsätta?
I september 1998 startade Försäkringskassan i samverkan med Vårdcentralen i Lilla Edet ett samarbete för rehabilitering av sjukskrivna.

Resultat: I flera grupper är hälften av deltagarna nu tillbaka i hel- respektive halvtidsarbete. Flera slapp förtidspension. Besparingar beräknades på 100 000 per år per person som slapp förtidspension. “Här har alltså gjorts en stor personlig och samhällsekonomisk vinst. Vi ser också att behovet av sjukvård och medicin har minskat klart för våra deltagare“, förklaras det i rapporten. Nästan 80 % var missnöjda med sin fysiska funktionsförmåga före starten, men bara drygt 30 % efter genomgången kurs. Nästan alla hade någon sorts värk då man startade. Man konstaterade att till viss mån fanns värken kvar, men man upplever nu att man har kontroll över smärtan. Känslan av att vara spänd, nervös, nedstämd och bedrövad har visat drastiska förbättringar efter qigong-träningen.

(Projektet uppmärksammades i både Aktuellt och Rapport hösten 1999)

Qigong, ett alternativ och ett komplement i ett differentierat miljö- och hälsoarbete för anställda i Landstinget i Uppsala län
Projektansvariga: Lars Hedberg och Lotten Olofsson Lundegren
Projektet gjordes i samarbete med Landstinget Dalarna 1996-1998.
Syftet var att främja psykisk och fysisk hälsa genom att utveckla och komplettera redan befintlig friskvård med qigong.
Två hundra anställda prövade metoden i ca ett och ett halvt år och redovisade vid en utvärdering att man upplevt metoden positiv för sin hälsa. Man kände sig mentalt, fysiskt och psykiskt starkare, mindre stressad och man sov bättre.
Deltagande förvaltningar upplever en stor efterfrågan på fler kurser och planerar redan att så snart som möjligt utbilda fler anställda.

Hur bryta den onda cirkeln vid fibromyalgi?
Salems vårdcentral 1993-1995 med utvärdering 1995-1996.

I projektet har 14 kvinnor i åldern 25-59 år med diagnosen fibromyalgi deltagit. Behandlingstiden bestod av dagliga träffar i fem veckor, sedan två behandlingsdagar per vecka i cirka tre månader, därefter fick deltagarna möjlighet till träning på vårdcentralen 1 ggr i veckan fram till utvärderingstillfället efter ett år.

Resultat: Signifikant mindre smärta och spänning, högre välbefinnande, det är det entydiga resultatet av samtliga deltagare direkt efter behandlingstidens slut. Dessutom sover de bättre och har minskat sitt intag av smärtstillande medel. Med andra ord — de har fått en betydligt högre livskvalitet. Den objektiva skattningen visar också att deltagarna har gjort framsteg på samtliga punkter. De har fått en förbättrad kroppsmedvetenhet, större förmåga att hushålla med sina resurser, ökad smidighet och rörlighet, bättre andningskapacitet, minskad smärtfixering, ökat självförtroende och ökad livskvalitet, totalt sett.

Qigong – ett verktyg i friskvårdsarbetet på kvinnodominerade arbetsplatser
Huvudansvarig: Friskvården, Landstinget Dalarna. Projektet stöddes ekonomiskt av bl. a. Folkhälsoinstitutet.
Projektledare: Agneta Melander
Syfte: Qigong enligt Biyun-metoden är kraftfull och nog intressant för att skapa motivation för aktivt utövande hos grupper som annars är svåra att nå, med speciell tyngdpunkt på kvinnliga arbetstagare. Under ett och ett halvt år har Friskvården, Landstinget Dalarna lärt ut grundträningen till 2500 personer.

Resultat: Deltagare som tränar uppger att de mår bättre. De flesta uppger att deras sömn förbättrats. Stressrelaterade problem minskar alltså, förutom sömnen, mindre huvudvärk, mindre smärta i axlar och nacke, och en ökad koncentration.

Qigong, kinesisk pedagogik i hälsans tecken
C-uppsats i pedagogik, Friskvårdspedagogiska programmet, Vårterminen 1996
Resultat: Biyun-metodens grundträning kan bidra till utvecklingen av västerländsk friskvård. Innehåller bl. a. en enkätundersökning till 28 qigong-ledare för äldre.
Högskolan Gävle-Sandviken,

Harriet Wikingson Kjellson, Handledare Ulf Olsson

Biyun-metodens Barnqigong, Hågadalsskolan 1997
Projektledare: Monica Sörberg, grund- och barninstruktör Biyun-metoden, leg sjukgymnast
Barnqigong, kroppsmedvetenhet och massage med 15 elever, 8 – 9 år.
Lärarna konstaterade att barnen blev mer koncentrerade och lugna.

Resurs- och kunskapscentrum, Uppsala, tel: 018-272396

Qigong – en alternativ metod för behandling av traumatiserade flyktningar
Flyktingsmedicinsk mottagning, Norrköping 1999
Målsättning: Att minska psykisk oro och stress.
10 bosniska patienter, som till följd av upplevda trauman, var psykiskt belastade och led av somatiska/psykosomatiska besvär fick under 10 kurstillfällen lära sig Jichu Gong.

Resultat: Vissa deltagare upplever förbättrad fysisk hälsa, för andra har träningen mer inneburit att den psykiska hälsan förbättrats.

 

Informationen på denna sida är hämtad från Gröna Draken, en rikstäckande ideell förening för Medicinsk Qi Gong enligt Biuynmetoden.